Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

V geometrickom pláne sa vyznačí rozsah vecného bremena. Ak je vecné bremeno predmetom zmluvy, zapíše sa geometrický plán do katastra ako príloha zmluvy a katastrálnemu odboru treba doručiť spolu zo …

Geometrický plán na zameranie stavby

Geodet zameria stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru. Ak už stavba v doterajšom stave …

Zápis geometrického plánu do katastra

Ak už máte vyhotovený geometrický plán, ktorý je autorizačne overený geodetom a úradne overený správou katastra (pečiatky so štátnym znakom v rozpiske geometrického plánu), treba si tento geometrický plán nechať …

Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností

Geometrickým plánom sa rozdelí pôvodný pozemok v doterajšom stave na viac pozemkov v novom stave. Ak pozemky v novom stave ostávajú vo vlastníctve doterajšieho vlastníka, postačí na zápis geometrického plánu …

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrickým plánom sa zlučuje viacero pozemkov v doterajšom stave do jedného pozemku v novom stave. Na zápis do katastra treba katastrálnemu odboru doručiť Žiadosť o zápis geometrického plánu.

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

V geometrickom pláne sa určia vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sú nehnuteľnosti a stavby, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva a je nutné ich vysporiadať. Časti pôvodných pozemkov …

Geometrický plán na odňatie z pôdneho fondu

V geometrickom pláne sa oddelí časť z pôvodného pozemku (druh pozemku poľnohospodárska alebo lesná pôda) a v novom stave sa tejto časti pozemku pridelí nové parcelné číslo a druh pozemku …

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geodet zameria rozostavanú stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru. Keďže ide len o zmenu …