Geometrický plán na odňatie z pôdneho fondu

V geometrickom pláne sa oddelí časť z pôvodného pozemku (druh pozemku poľnohospodárska alebo lesná pôda) a v novom stave sa tejto časti pozemku pridelí nové parcelné číslo a druh pozemku ostatná pôda.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis geometrického plánu, k žiadosti je potrebné doložiť platné rozhodnutie pozemkového úradu o odňatí z pôdneho fondu.