Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

V geometrickom pláne sa určia vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sú nehnuteľnosti a stavby, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva a je nutné ich vysporiadať.
Časti pôvodných pozemkov (parcely registra E) uvedené v doterajšom stave sa prevedú do registra C v novom stave.
Najčastejším prípadom je vysporiadanie a následný výkup častí pozemkov a geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom, katastrálnemu odboru treba doručiť Návrh na vklad.
Prílohou návrhu na vklad je zmluva, ktorá je vyhotovený podľa geometrického plánu.