Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

V geometrickom pláne sa vyznačí rozsah vecného bremena.
Ak je vecné bremeno predmetom zmluvy, zapíše sa geometrický plán do katastra ako príloha zmluvy a katastrálnemu odboru treba doručiť spolu zo zmluvou aj návrh na vklad.
Ak je vecné bremeno zriadené rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu, geometrický plán sa zapíše do katastra záznamom a to bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka a inej oprávnenej osoby spolu s príslušnou listinou.