Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geodet zameria rozostavanú stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis rozostavanej stavby. K žiadosti je potrebné doložiť právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok k rozostavanej stavbe.