Geometrický plán na zameranie stavby

Geodet zameria stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru. Ak už stavba v doterajšom stave má parcelné číslo, vyznačí sa iba zmena jej obvodu. To platí najmä pre prístavbu k jestvujúcej stavbe.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis novej stavby do katastra (platí pre novostavby, prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a rozhodnutie o určení súpisného čísla.

Pokiaľ sa jedná o zápis stavby kolaudovanej pred rokom 1976, treba použiť Žiadosť o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1.10. 1976). Prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a potvrdenie obce o tom, kedy bola stavba dokončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.