Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrickým plánom sa zlučuje viacero pozemkov v doterajšom stave do jedného pozemku v novom stave.
Na zápis do katastra treba katastrálnemu odboru doručiť Žiadosť o zápis geometrického plánu.