Služby v oblasti inžinierskej geodézie


  • polohopisné a výškopisné meranie pre projektové podklady
  • vytyčovanie stavieb a inžinierskych sietí
  • meranie polohových a výškových posunov a deformáciízameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí (voda, elektrina, kanalizácia, plyn, telefón)
  • výpočet kubatúr
  • merania žeriavových dráh

Vytýčenie stavieb


Poloha budúcej stavby sa presne vyznačí v teréne ešte pred začatím stavebných prác. Umožňuje to vyhnúť sa neskorším sporom so susedmi o neodborne vytýčenej polohy budúcej stavby.


Polohopisný a výškopisný plán


Nami vyhotovený polohopisný a výškopisný plán obsahuje zameranie inžinierskych sietí, oplotenia, stromov, stavieb, ako aj hranice dotknutých parciel podľa katastrálneho stavu. Správne vyhotovený polohopisný a výškopisný plán prispeje k správnemu a účelnému naprojektovaniu jednotlivých stavebných objektov na Vašom pozemku a vyhnete sa tak mnohým dodatočným nepríjemnostiam.

Ak je potrebné vyhotovíme zameranie nových stavieb a inžinierskych sietí ku kolaudácii pre potreby Mestského úradu k spracovaniu digitálnej technickej mapy mesta.


Zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí


Ak je potrebné vyhotovíme zameranie nových stavieb a inžinierskych sietí ku kolaudácii pre potreby Mestského úradu k spracovaniu digitálnej technickej mapy mesta.