Služby v oblasti katastra nehnuteľností


Vyhotovenie geometrických plánov

Odovzdáme 3 rovnocenné originály geometrického plánu (v prípade záujmu aj viac), úradne overené príslušnou správou katastra.

Poplatky spojené s úradným overením na správe katastra v kolkových známkach sú vždy zahrnuté v cenovej ponuke.

Nečakajú Vás teda žiadne prekvapenia, zvyšujúce dohodnutú cenu geometrického plánu.  • geometrické plány na zameranie rozostavaných stavieb
  • geometrické plány na zameranie novostavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • geometrické plány na rozdelenie nehnuteľnosti,
  • geometrické plány na zriadenie vecného bremena k pozemkom,
  • geometrické plány na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

Vyhotovenie geometrických plánov


Vytyčovanie hraníc pozemkov predstavuje geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, ktorá vyjadruje vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.