Zápis geometrického plánu do katastra

Ak už máte vyhotovený geometrický plán, ktorý je autorizačne overený geodetom a úradne overený správou katastra (pečiatky so štátnym znakom v rozpiske geometrického plánu), treba si tento geometrický plán nechať zapísať do katastra nehnuteľností.
Bohužiaľ sa veľmi často stáva, že objednávateľ si geometrický plán, ktorý mu geodet odovzdá odloží a považuje záležitosť za uzavretú a zmena v katastri nie je následne vyznačená. Treba pripomenúť, že geometrický plán je iba technickým podkladom pre zmeny v katastri a samotný na túto zmenu nepostačuje. Úradné overenie geometrického plánu je len potvrdením správy katastra, že geometrický plán je použiteľný na ďalšie úkony. Postup a náležitosti zápisu geometrického plánu súvisia s účelom, na ktorý bol geometrický plán vyhotovený.